PRZEGLĄDY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Sprawny sprzęt gaśniczy w Państwa firmie to podstawa ugaszenia ognia w zarodku, kiedy jeszcze jest czas na reakcję. Zlecając nam nadzór nad podręcznym sprzętem gaśniczym  otrzymujecie Państwo:

 • pewność rzetelnej konserwacji sprzętu podręcznego każdego rodzaju,
 • wymianę, uzupełnienie brakujących elementów,
 • pomiary ciśnienia hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 • zabezpieczenie sprzętu - szczególnie w placówkach oświatowych,
 • możliwość pełnego profesjonalnego i certyfikowanego remontu sprzętu,
 • złomowanie sprzętu nienadającego się do użytku.

Cennik naszych usług uzależniamy od ilości sprzętu, jego rodzaju oraz zastanego stanu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Dokumentacja formalna czyli - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to jeden z najbardziej istotnych w procesie zapobiegania powstaniu pożaru element. Konieczność i zakres wykonywania Instrukcji reguluje bezpośrednio Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Co ważne dokument ten nie dotyczy wszystkich bez wyjątku...

Dotyczy ona tylko obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe a przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcji, magazynowania i prac inwentarskich. Dokumentację Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z prawem sporządzamy uwzględniając:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z samego obiektu i jego przeznaczenia,
 • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • warunki i organizację ewakuacji,
 • sposoby zapoznawania użytkowników z przepisami i instrukcją,
 • zadania i obowiązki stałych użytkowników,
 • plany i zdjęcia obiektów.

Do opracowania dokumentacji, a szczególnie jej formy zdjęciowej ukazującej faktyczny stan, położenie oraz drogi dojazdowe do obiektu, wykorzystujemy drona. Zdjęcia wykonane z powietrza zapewniają nie tylko doskonały pogląd sytuacyjny, ale również ułatwiają służbom ratunkowym rozeznanie w topografii danego miejsca.

Warto dodać, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest ona wymagana dla obiektów lub ich części, jeśli nie występuje w nich strefa zagrożona wybuchem a ponadto:

 • kubatura brutto budynku nie przekracza 1000m3 a inwentarskiego 1500m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej innej niż budynek nie przekracza 1000m2.

Należy również pamiętać o konieczności aktualizacji instrukcji minimum raz co 2 lata, oraz po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą wpłynąć na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Integralnym załącznikiem do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest Ocena Zagrożenia Wybuchem. Dokument ten wraz z dokonaniem klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem dla instalacji i stanowisk pracy, na których wykorzystuje się lub na których mogą powstawać materiały zdolne do tworzenia z powietrzem mieszanin wybuchowych. Właściwie przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem zawiera:

 • wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem,
 • ocenę ryzyka wybuchu,
 • dokumentację zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.