BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - USŁUGI BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za stan Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochronę Przeciwpożarową w zakładzie pracy odpowiedzialny jest Pracodawca. W dużych zakładach zatrudniających powyżej 100 osób tworzy właściwą komórkę zatrudniając w niej specjalistę w zakresie Bhp na części lub pełnym etacie. W firmach, w których zatrudnienie nie przekracza 100 osób z reguły i zgodnie z prawem, powierza pełnienie nadzoru takiej firmie jak nasza. Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Firmie obniża zdecydowanie koszty utrzymania stanowiska pracy, nam natomiast daje pracę, która jednocześnie jest naszą pasją.

Działając jako zespół jesteśmy dostępni praktycznie o każdej porze 24h/7, a powierzone zadania realizujemy poprzez:

 • Zapewnienie obowiązku utworzenia służby bhp w zakładzie pracy,
 • Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Audyty stanu bhp w firmie wg OHSAS 18001,
 • Sporządzanie okresowych analiz bhp,
 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego,
 • Opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp,
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych, oraz opracowanie dokumentacji,
 • Prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • Badanie środowiska pracy - hałas, zapylenie, oświetlenie, itp.,
 • Dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Wykonywanie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej,
 • Reprezentowanie klienta w przypadkach kontroli organów kontrolnych,
 • Kontrole i przeglądy stanu bhp, p.poż i inne,
 • Organizacja szkoleń z innego zakresu, wynikające z indywidualnych potrzeb klienta,
 • Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadanie zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej, to jeden z najistotniejszych wymogów stawianych Państwa Firmie nie tylko przez prawo, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo pracowników i zakładu. Zlecając nam nadzór nad obsługą podręcznego sprzętu, zyskujecie Państwo pewność spełniania wszelkich wymaganych norm w tym zakresie. Skuteczną ochronę pracowników i firmy realizujemy poprzez terminowość oraz rzetelność przeglądów, a także dzięki profesjonalnemu  przeszkoleniu załogi, w praktycznym użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zapewniamy Państwu:

 • Szkolenia w zakresie użycia podręcznego sprzętu, gaśniczego oraz zapoznaniem z wymaganiami ochrony wynikającymi z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, jego konserwację, naprawę i atestację,
 • Złomowanie zużytego sprzętu ppoż,
 • Przeglądy oraz serwis hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Przeglądy drzwi przeciwpożarowych,
 • Przeglądy stałych urządzeń gaśniczych,
 • Przeglądy centrali pożarowych oraz czujek i klap dymowych,
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
 • Oznakowanie zakładów w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, planów ewakuacyjnych itp.,
 • Sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i jego oznakowań,
 • Pomiary wydajności sieci, próby ciśnieniowe, taśmowanie węży i inne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

System ochrony danych osobowych w naszym kraju uległ zmianom, które zaczęły obowiązywać 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(...) określonego skrótowo jako RODO. Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. oraz pełniący funkcję organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych, wzbudzają nie gasnące emocje i masę spekulacji.

Z racji znalezienia się wielu przedsiębiorców w sytuacji, w której wdrożenie wymogów RODO do działalności swoich firm stanowi problem, wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom. Postanowiliśmy przedstawić zakres działań, jakie powinno zrealizować oraz podjąć, przy nawiązaniu współpracy z firmą zewnętrzną. Zadania te realizowane są głównie poprzez audyt obecnego stanu i wdrożonych rozwiązań, analizę posiadanej dokumentacji oraz powołanie jeśli to konieczne Inspektora Danych Osobowych lub administracyjnego wsparcia jego działalności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - SZKOLENIA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca oprócz zadań wynikających bezpośrednio z Bhp i Ppoż ma również obowiązek utworzenia w zakładzie pracy sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy. Wiąże się to oczywiście z jego odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz koniecznością udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Pracodawca ma w tym zakresie dwa podstawowe obowiązki:

 • zabezpieczenie w firmie środków do udzielania pierwszej pomocy,
 • wyznaczenie i przeszkolenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Nasza oferta zapewnia spełnienie obu wymagań. Opracowujemy i zapewniamy wyposażenie apteczek zakładowych na teranie instytucji, ich dozór oraz oznakowanie. Prowadzimy również kursy pierwszej pomocy, według najnowszych standardów, dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. ) oraz innych ustaw i rozporządzeń wymagane jest uzyskanie szeregu uzgodnień i decyzji związanych z ochroną środowiska, przez podmioty mogące negatywnie oddziaływać na środowisko. Nasze Biuro w tej dziedzinie oferuje Państwu usługi w następującym zakresie:

 • Opracowanie dokumentacji w ramach wniosków do instytucji samorządowych takich jak: Karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty oddziaływania na środowisko na potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • Okresowe sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Raporty związane z Kobize,
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi),
 • Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Ponadto oferujemy doradztwo i obsługę administracyjną w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w firmie, naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i inne.

KADRY I PŁACE

Usługi kadrowe które prowadzimy równolegle obok zadań Bhp, to jedno z większych administracyjnych wyzwań stojących przed właścicielem firmy. Nasza oferta zapewnia przede wszystkim prowadzenie i doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji pracowniczej. Jesteśmy także przygotowani do prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy. Korzystanie z naszych usług pozwoli firmom optymalizować koszty pracy oraz prowadzić kompleksowe sprawy kadrowe na najwyższym poziomie. Kierując się zasadą, że nie ma dwóch identycznych podmiotów, każdy projekt oraz współpracę rozpoczynamy od spotkania i analizy potrzeb. Na jej podstawie przygotowujemy indywidualną ofertę wraz z kalkulacją jej rzeczywistych kosztów.

PŁACE - OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Doradztwo w tym zakresie dzielimy na dwie usługi - naliczanie płac oraz pełną obsługę kadrowo - płacową. W zależności od podjętego zakresu działań zapewniamy następujące spektrum usług:

 • Założenie i prowadzenie teczki osobowej,
 • Rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,
 • Sporządzanie dokumentów kadrowych, kwestonariuszy osobowych, skierowań na badanie lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień zmieniających oraz umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie dokumentacji związanej ze zwolnieniami z pracy, wypowiedzeń oraz świadectw pracy,
 • Monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń Bhp,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich,
 • Sporządzanie listy płac,
 • Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
 • Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń (DRA, PIT4)
 • Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS (Z-3, Z-3A),
 • Sporządzanie deklaracji rocznej dotyczącej wypłaconych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń (PIT-4R),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych (PIT-11/8B, PIT-40),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Obowiązek ten definiuje wprost Art. 4, w którym określono jakich podmiotów dotyczy niniejszy obowiązek. Są to:

 1. ograny władzy publicznej,
 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 5. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są również organizacje związkowe i pracodawców oraz partie polityczne.

Zadania wsparcia w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej realizujemy poprzez:

 • zgłoszenie oraz budowę BIP na portalu bip.gov.pl,
 • przygotowywanie grafik, wpisów informacyjnych na BIP,
 • audyt zawartości oraz ewentualne korekty publikowanych treści,
 • nadzór nad zawartością oraz bieżące aktualizacje zamieszczanych treści według potrzeb.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.